Pravila i uvjeti nagradne igre Miravila

 1. OPĆE ODREDBE
  Sukladno ovim pravilima priređivač Hiperion d.o.o., Hladilniška pot 42, 1000 Ljubljana (u daljnjem tekstu: priređivač), priređuje nagradne igre (u daljnjem tekstu: nagradna igra). Meta/Instagram ili druge platforme na kojima se objavljuju nagradne igre ne sudjeluju u nagradnoj igri i ni u kojem slučaju ne odgovaraju za njezino provođenje, niti sponzoriraju niti vode nagradnu igru, platforme su samo njeni domaćini. Nagradne igre održavat će se na društvenim mrežama i profilima miravila.it, miravila.hr i miravila.hu, u razdoblju navedenom ispod zajedničke nagradne igre na profilima društvenih mreža zajedničke nagradne igre miravila.it, miravila.hr i miravila.ha.
 2. SUDJELOVANJE U NAGRADNIM IGRAMA
  U nagradnoj igri mogu sudjelovati svi koji:
  punoljetna je državljanka Italije, Hrvatske i Mađarske
  ima Instagram profil
  tijekom izvođenja nagradne igre poduzeti potrebne korake za sudjelovanje u nagradnoj igri, a koji su navedeni u obavijesti o nagradnoj igri na odabranoj društvenoj mreži miravila.it, miravila.hr i miravila.hu
  Dobitnik će biti objavljen na odabranoj društvenoj mreži miravila.it, miravila.hr i miravila.hu, gdje se odvija i zajednička nagradna igra. Sudjelovanje je besplatno. U nagradnoj igri mogu sudjelovati punoljetne fizičke osobe koje su suglasne s uvjetima i pravilima nagradne igre. Pristanak na sudjelovanje u nagradnoj igri potvrđuju objavom komentara/lajkanja ili na drugi način, što je uvjet za sudjelovanje u nagradnoj igri. Nagrada se ne može prenijeti na drugu osobu.
 3. NAČIN SUDJELOVANJA U NAGRADNOJ IGRI
  Nagradna igra traje od 19. rujna 2023. (od objave na društvenim mrežama Instagram na miravila.it, miravila.hr i miravila.hu) do 3. listopada 2023. do 12:00 sati.
  Osoba koja želi sudjelovati u nagradnoj igri (u daljnjem tekstu: sudionik) na društvenim mrežama miravila.it, miravila.hr i miravila.hu, na kojima je objavljena zajednička nagradna igra, poduzima potrebne korake u nagradnoj igri pod objavu zajedničke nagradne igre i pristaje na uvjete suradnje. Uvjeti sudjelovanja napisani su na ovom linku.
 4. POSTUPAK ODABIRA NAGRADE
  Izvlačenje nagrada za nagradnu igru ​​bit će u navedenom vremenskom periodu u sjedištu Hiperion d.o.o., Hladilniška pot 42, 1000 Ljubljana.
  U slučaju davanja nepotpunih, netočnih ili neistinitih podataka, organizator zadržava pravo odbiti sudjelovanje sudionika u nagradnoj igri ili ga isključiti iz nagradne igre. Rezultati nagradne igre su konačni. Žalbe protiv njih nisu moguće.
 5. NAGRADA
  Dobitnik dobiva nagradu koja je navedena ispod objave nagradne igre.
 6. DODJELA NAGRADA
  Pobjednik nagradne igre bit će obaviješten o rezultatu putem društvenih mreža miravila.it, miravila.hr i miravila.hu, gdje je i najavljeno izvlačenje nagrada.
 7. NAGRADNI FOND I PREUZIMANJE NAGRADE
  Bit će izvučene tri nagrade:
  1 x umjetna palma
  1 x skulptura lica
  1 x svijeća u obliku kaktusa
  Dobitnik će o preuzimanju nagrade biti obaviješten putem društvene mreže na kojoj je nagradna igra objavljena, a nagradu može preuzeti u roku od 14 dana od primitka obavijesti, osim ako nije drugačije izričito navedeno u nagradnoj igri. Nagrada nije zamjenjiva za drugu vrstu nagrade, isplativa u gotovini ili prenosiva na treće osobe. Dobitnik će nagradu preuzeti uz osobni dokument i nakon popunjene izjave o prihvaćanju nagrade i obračuna poreza na dohodak. Dobitnik koji će primiti nagradu je porezni obveznik po zakonu pa će na zahtjev priređivača morati dati podatke o svom poreznom broju te prije preuzimanja nagrade ispuniti izjavu o prihvaćanju. nagrada i obračun poreza na dohodak. U slučaju da dobitnik ne preuzme nagradu u roku od 14 dana od objave dobitnika, smatra se da je nagradu izričito odustao. U tom slučaju nagrada neće biti dodijeljena, a priređivač se oslobađa svih obveza prema dobitniku ove nagradne igre i može iskoristiti nagradu u bilo koje druge svrhe. Priređivač će od tržišne vrijednosti nagrade akontativno odbiti porez na dohodak sukladno važećim propisima. Sve dodatne uplate poreza na dohodak prema godišnjoj odluci o porezu na dohodak snosi dobitnik. Dodijeljena nagrada ne može se zamijeniti niti tražiti njezinu protuvrijednost u novcu. Ukoliko vrijednost nagrade prelazi 42 EUR obračunava se i plaća akontacija poreza na dohodak po stopi od 25% od vrijednosti nagrade. Obračun i uplatu akontacije poreza na dohodak za primanje nagrade veće od 42 eura za dobitnika će izvršiti organizator nagradne igre. Sve dodatne uplate poreza na dohodak prema godišnjoj odluci o porezu na dohodak snosi dobitnik.
 8. ODGOVORNOST ORGANIZATORA
  Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost za: nefunkcioniranje online usluge, koje je posljedica kvara na mreži ugovornih partnera, nestanka struje ili drugih tehničkih smetnji koje bi mogle privremeno poremetiti korištenje usluge, bilo kakve posljedice koje sudionik bi zbog sudjelovanja u nagradnoj igri snosio sve posljedice korištenja nagrade.
 9. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
  Priređivač, kao voditelj obrade osobnih podataka, poštuje privatnost sudionika nagradne igre te se obvezuje pažljivo postupati s osobnim podacima dobivenim tijekom nagradne igre te ih štititi i obrađivati ​​u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Bez izričitog pristanka sudionika pojedinačne nagradne igre, osobni podaci neće se prosljeđivati ​​trećoj strani niti koristiti u druge svrhe osim isključivo za potrebe uspješne cjelokupne provedbe nagradne igre, potrebe uzorkovanja, anketiranja i statističku obradu podataka, za utvrđivanje korištenja usluga, prilagodbu ponude i segmentaciju, za istraživanje tržišta, informacije o ponudi, inovacijama i pogodnostima.
  Sudionik nagradne igre dopušta Priređivaču kao voditelju zbirke osobnih podataka da vodi, održava i obrađuje zbirku dostavljenih osobnih podataka za potrebe provođenja nagradne igre sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine). RS br. 86/04 i 67/07).
  Tijekom upravljanja osobnim podacima svaki pojedini sudionik ima mogućnost pregleda, prepisivanja, kopiranja, dopune, ispravka, blokiranja i brisanja osobnih podataka u zbirci osobnih podataka, sukladno važećim propisima.
  Priređivač jamči da će nakon prestanka potrebe pohrane podataka ili na temelju zahtjeva sudionika nagradne igre osobni podaci biti izbrisani.
  Pitanja o povjerljivosti i korištenju vaših osobnih podataka možete uputiti na: info@miravila.si.
  Sudionik je suglasan da se njegovi podaci objave u medijima ako preuzme nagradu.
 10. ZAVRŠNE ODREDBE
  Organizator zadržava pravo izmjene pravila ako to zahtijevaju razlozi tehničke ili komercijalne prirode ili razlozi na strani javnosti. O svim promjenama i novostima u nagradnoj igri organizator će obavijestiti sudionike objavama na društvenim mrežama miravila.it, miravila.hr i miravila.hu. Pravila nagradne igre dostupna su na web stranici POVEZNICA NA STRANICU GDJE ĆE PRAVILA BITI OBJAVLJENA, a za dodatne informacije zainteresirani mogu pisati i na instagram miravila.it, miravila.hr i miravila.hu.
 11. DRUGO
  Za tumačenje pojedinih članaka ovog Pravilnika odgovoran je isključivo Organizator, koji za pojedinačna mišljenja i druge pravne poslove imenuje i ovlašćuje odvjetnika. Eventualne pogreške u radu povjerenstva i u izvođenju igre priređivač će otklanjati pravodobno iu skladu s dobrim poslovnim običajima. U slučaju težeg kršenja ovih pravila, priređivač može otkazati nagradnu igru ​​u cjelini i ponoviti je uz odgovarajuće ispravke. Ova pravila vrijede od dana prihvaćanja i dostupna su sudionicima u aplikaciji tijekom trajanja nagradne igre. Priređivač može promijeniti pravila i uvjete sudjelovanja u nagradnoj igri. Ujedno se obvezuje da će o svim promjenama pravila obavijestiti korisnike na primjeren način i na primjerenom mjestu.

Ljubljana, 19. rujna 2023

Regole e condizioni dell’estrazione a premi Miravil

 1. ORDINE GENERALE
  In conformità con queste regole, l’organizzatore Hiperion d.o.o., Hladilniška pot 42, 1000 Ljubljana (di seguito: l’organizzatore), organizza giochi a premi (di seguito: estrazione a premi). Meta/Instagram o altre piattaforme su cui vengono pubblicate le lotterie non partecipano alle lotterie e in nessun caso sono responsabili della sua attuazione, né sponsorizzano o gestiscono le lotterie, le piattaforme ne sono solo gli host. I giochi a premi si svolgeranno sui social network e sui profili di miravila.it, miravila.hr e miravila.hu, durante il periodo indicato di seguito il gioco a premi congiunto sui profili social network del gioco a premi congiunto miravila.it, miravila.hr e miravila.ha.
 2. Partecipazione ai giochi a premi
  Tutti coloro che:
  sono cittadini italiani, croati e ungheresi maggiorenni
  hanno un profilo Instagram
  durante lo svolgimento del gioco a premi, adottare le misure necessarie per partecipare all’estrazione a premi, ma che sono elencate nell’avviso relativo all’estrazione a premi sul social network miravila.it, miravila.hr e miravila.hu selezionato
  Il vincitore sarà annunciato sul sito selezionato social network miravila.it, miravila.hr e miravila .hu, dove avrà luogo anche un’estrazione congiunta di premi. La partecipazione è gratuita. Possono partecipare al gioco a premi le persone fisiche maggiorenni che accettano le condizioni e le regole del gioco a premi. Il consenso alla partecipazione al gioco a premi viene confermato inserendo un commento/mi piace o in altro modo, che è condizione per la partecipazione al gioco a premi. Il premio non può essere trasferito ad un’altra persona.
 3. COME PARTECIPARE AL GIVEAWAY
  Il gioco a premi dura dal 19 settembre 2023 (dall’annuncio sui social network Instagram su miravila.it, miravila.hr e miravila.hu) al 3 ottobre 2023 fino al 12 : 00 ore.
  Chi vuole partecipare all’estrazione a premi (di seguito: partecipante) sui social network miravila.it, miravila.hr e miravila.hu, sui quali è pubblicata l’estrazione a premi congiunta, prende il i passi necessari nell’estrazione in occasione dell’annuncio dell’estrazione a premi congiunta e accetta i termini della collaborazione. Le condizioni di partecipazione sono scritte su questo link.
 4. PROCEDURA DI SELEZIONE DEL PREMIO
  L’estrazione del premio per l’estrazione dei premi avrà luogo durante il periodo di tempo specificato presso la sede di Hiperion d.o.o., Hladilniška pot 42, 1000 Lubiana.
  In caso di fornitura incompleta, informazioni inesatte o non veritiere, l’organizzatore si riserva il diritto di rifiutare la partecipazione del partecipante all’estrazione a premi o di escluderlo dall’estrazione a premi. I risultati dell’estrazione dei premi sono definitivi. Non sono possibili reclami contro di loro.
 5. PREMIO
  Il vincitore riceverà il premio elencato sotto l’annuncio dell’estrazione a premi.
 6. PREMIO ASSEGNATO
  Il vincitore del gioco a premi verrà informato dell’esito tramite i social network miravila.it, miravila.hr e miravila.hu, dove verrà annunciata anche l’estrazione dei premi.
 7. FONDI PREMI E RACCOLTA PREMI
  Verranno estratti tre premi:
  1 palma artificiale
  1 scultura sulla guancia
  1 candela a forma di cactus
  Il vincitore potrà essere informato della richiesta del premio tramite il social network su cui è pubblicata l’estrazione del premio, ma potrà richiedere il premio entro 14 giorni dalla ricezione della notifica, se non diversamente specificato nell’estrazione del premio. Il premio non è scambiabile con altro tipo di premio, pagabile in contanti o trasferibile a terzi. Il vincitore riceverà il premio unitamente a un documento di identità e dopo aver compilato la dichiarazione di accettazione del premio e il calcolo dell’imposta sui redditi. Il vincitore che riceverà il premio è contribuente per legge, ma su richiesta dell’organizzatore, dovrà fornire i dati relativi al proprio codice fiscale e compilare una dichiarazione di accettazione prima di ricevere il premio. premio e calcolo dell’imposta sul reddito. Nel caso in cui il vincitore non richieda il premio entro 14 giorni dalla proclamazione del vincitore, si ritiene che il premio sia stato espressamente rinunciato. In questo caso il premio non verrà assegnato, ma l’organizzatore è liberato da ogni obbligo nei confronti del vincitore di questo gioco a premi e potrà utilizzare il premio per qualsiasi altro scopo. L’organizzatore dedurrà l’imposta sul reddito come acconto dal valore di mercato del premio in conformità con le normative applicabili. Tutti i pagamenti aggiuntivi dell’imposta sul reddito secondo la decisione annuale sull’imposta sul reddito sono a carico del vincitore. Il premio assegnato non potrà essere scambiato né potrà essere ricercato il suo controvalore in denaro. Se il valore del premio supera i 42 euro, viene calcolata anche l’imposta anticipata sul reddito nella misura del 25% del valore del premio. L’organizzatore dell’estrazione a premi calcolerà e pagherà l’acconto dell’imposta sul reddito per aver ricevuto per il vincitore un premio superiore a 42 euro. Tutti i pagamenti aggiuntivi dell’imposta sul reddito in base alla decisione annuale sull’imposta sul reddito sono a carico del vincitore.
 8. RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE
  L’organizzatore non si assume alcuna responsabilità per: mancato funzionamento del servizio online, che sia conseguenza di un guasto della rete del partner opposto, interruzioni di corrente o altri problemi tecnici che potrebbero interrompere temporaneamente il utilizzo del servizio, eventuale
  che il partecipante sosterrà tutte le conseguenze dell’utilizzo del premio dovute alla partecipazione all’estrazione a premi.
 9. TUTELA DEI DATI PERSONALI
  L’organizzatore, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rispetta la privacy del partecipante al gioco a premio e si impegna a trattare con cura i dati personali ottenuti durante lo svolgimento del gioco a premi e a proteggerli e trattarli in conformità con la legge sulla protezione dei dati personali. Senza il consenso esplicito del partecipante al concorso a premi individuale, i dati personali non saranno ceduti a terzi o utilizzati per scopi diversi dalle sole esigenze di riuscita realizzazione complessiva del concorso a premi, esigenze di campionamento, indagini ed elaborazione statistica dei dati, per determinare l’utilizzo dei servizi, adeguare l’offerta e la segmentazione, per ricerche di mercato, informazioni sull’offerta, innovazioni e vantaggi.
  Il partecipante al gioco a premi autorizza l’Organizzatore in qualità di gestore del raccolta dei dati personali per gestire, conservare ed elaborare la raccolta dei dati personali forniti ai fini dello svolgimento del gioco a premi in conformità con la legge sulla protezione dei dati personali (quotidiani nazionali). RS n. 86/04 e 67/07).
  Nel corso della gestione dei dati personali, ogni singolo partecipante ha la possibilità di rivedere, sovrascrivere, copiare, integrare, correggere, bloccare e cancellare i dati personali inseriti nella raccolta dati personali, in conformità con le normative applicabili.
  L’organizzatore garantisce che i dati personali saranno cancellati una volta cessata la necessità di archiviazione dei dati o su richiesta del partecipante al gioco a premi.
  Domande sulla riservatezza e sull’utilizzo dei vostri dati personali può essere inviato a: info@miravila.si.
  Il partecipante accetta che i suoi dati vengano pubblicati nei media se accetta il premio.
 10. ORDINE FINALI
  L’organizzatore si riserva il diritto di modificare il regolamento qualora ciò sia richiesto da ragioni di carattere tecnico, commerciale o ragioni del pubblico. L’organizzatore informerà i partecipanti su tutti i cambiamenti e le novità dell’estrazione a premi tramite post sui social network miravila.it, miravila.hr e miravila.hu. Il regolamento del gioco a premi è disponibile sul sito LINK ALLA PAGINA DOVE SARÀ PUBBLICATO IL REGOLAMENTO, ma per ulteriori informazioni gli interessati possono anche scrivere a instagram miravila.it, miravila.hr e miravila.hu.
 11. ALTRO
  L’Organizzatore, che nomina e autorizza un legale per pareri individuali e altre questioni legali, è l’unico responsabile dell’interpretazione dei singoli articoli del presente Regolamento. Eventuali errori nel lavoro del comitato e nello svolgimento del gioco saranno eliminati dall’organizzatore in modo tempestivo e secondo le buone pratiche commerciali. In caso di grave violazione di queste regole, l’organizzatore potrà annullare integralmente l’estrazione a premi e ripeterla con le opportune correzioni. Queste regole sono valide dalla data di accettazione e sono a disposizione dei partecipanti nella domanda per tutta la durata dell’estrazione a premi. L’organizzatore può modificare le regole e le condizioni di partecipazione all’estrazione a premi. Si impegna inoltre a notificare agli utenti tutte le modifiche alle regole in modo appropriato e in un luogo appropriato.

Lubiana, 19 settembre 2023

A Miravil nyereményjáték szabályai és feltételei

 1. ÁLTALÁNOS MEGRENDELÉSEK
  A jelen szabályoknak megfelelően a szervező Hiperion d.o.o., Hladilniška pot 42, 1000 Ljubljana (a továbbiakban: szervező) nyereményjátékokat (a továbbiakban: nyereménysorsolás) szervez. A Meta/Instagram vagy más platformok, amelyeken sorsolást tesznek közzé, nem vesznek részt a nyereményjátékban, és semmilyen esetben sem felelősek annak lebonyolításáért, nem szponzorálják és nem kezelik a sorsolást, a platformok csak a gazdái. A nyereményjátékok a miravila.it, miravila.hr és miravila.hu közösségi oldalain és profiljain, a közös nyereményjáték alatt megjelölt időszakban a miravila.it, miravila.hr közös nyereményjáték közösségi oldalain kerülnek megrendezésre. és miravila.ha.
 2. NYEREMÉNYJÁTÉKOKBAN RÉSZVÉTEL
  Mindenki, aki:
  Olaszország, Horvátország és Magyarország nagykorú állampolgára
  Instagram-profillal rendelkezik
  a nyereményjáték lebonyolítása során, Tegye meg a nyereményjátékban való részvételhez szükséges lépéseket, amelyek a kiválasztott miravila.it, miravila.hr és miravila.hu közösségi oldalakon található nyereményjátékról szóló értesítésben szerepelnek.
  A nyertest a kiválasztott közösségi oldalon hirdetjük ki. miravila.it, miravila.hr és miravila .hu közösségi oldal, ahol szintén zajlik a közös nyereményjáték. A részvétel ingyenes. A nyereményjátékban nagykorú természetes személyek vehetnek részt, akik a nyereményjáték feltételeivel és szabályaival egyetértenek. A nyereményjátékban való részvételhez való hozzájárulást komment/lájk elküldésével vagy egyéb módon igazolja, mely a nyereményjátékban való részvétel feltétele. A nyeremény másra át nem ruházható.
 3. HOGYAN VAN RÉSZVÉTEL A NYEREMÉNYBEN
  A nyereményjáték 2023. szeptember 19-től (az Instagram közösségi oldalakon a miravila.it, miravila.hr és miravila.hu címen történt meghirdetéstől) 2023. október 3-ig és 12-ig tart. : 00 óra.
  Az a személy, aki részt kíván venni a nyereményjátékban (továbbiakban: résztvevő) a miravila.it, miravila.hr és miravila.hu közösségi oldalakon, amelyen a közös nyereményjátékot közzéteszik, a a sorsolás szükséges lépéseit a közös nyereményjáték kiírása alapján, és elfogadja az együttműködési feltételeket. A részvételi feltételek ezen a linken olvashatók.
 4. NYEREMÉNYKIVÁLASZTÁSI ELJÁRÁS
  A nyereményjáték sorsolására a megadott időszakban a Hiperion d.o.o. székhelyén, Hladilniška pot 42, 1000 Ljubljana címen kerül sor.
  Hiányos, pontatlan vagy valótlan információ esetén a Szervező fenntartja a jogot, hogy a résztvevőt a nyereményjátékban való részvételét megtagadja, vagy a nyereményjátékból kizárja. A nyereményjáték végeredménye végleges. Ellenük nem lehet panaszt tenni.
 5. NYEREMÉNY
  A nyertes a nyereményjáték kiírása alatt felsorolt ​​nyereményt kapja meg.
 6. NYEREMÉNY KIADVA
  A nyereményjáték nyertesét a miravila.it, miravila.hr és a miravila.hu közösségi oldalakon értesítjük, ahol a nyereményjátékot is kihirdetik.
 7. NYEREMÉNYAlap és NYEREMÉNYGYŰJTEMÉNY
  Három nyeremény kerül kisorsolásra:
  1 x műpálmafa
  1 x pofaszobor
  1 x kaktusz formájú gyertya
  A nyertes a nyeremény átvételéről a sorsolást közzétevő közösségi oldalon kaphat értesítést, de az értesítés kézhezvételétől számított 14 napon belül átveheti a nyereményt, hacsak a nyereményjátékban kifejezetten nem szerepel. A nyeremény más típusú nyereményre nem cserélhető, készpénzben fizetendő vagy harmadik félnek átruházható. A nyertes a nyereményt személyazonosító okmánnyal együtt, a nyeremény átvételéről szóló nyilatkozat és az adószámítás kitöltése után veszi át. A nyereményt átvevő nyertes a törvény szerint adózó, de a szervező kérésére a nyeremény átvétele előtt köteles megadni az adószámát, és ki kell töltenie az elfogadó nyilatkozatot. díj és jövedelemadó számítás. Abban az esetben, ha a nyertes a nyertes kihirdetésétől számított 14 napon belül nem veszi át a nyereményt, úgy a nyereményről kifejezetten lemondottnak minősül. Ebben az esetben a nyeremény nem kerül kiosztásra, de a Szervező mentesül minden kötelezettség alól a nyereményjáték nyertesével szemben, és a nyereményt bármilyen más célra felhasználhatja. A Szervező a nyeremény forgalmi értékéből a forgalmi adót a vonatkozó előírásoknak megfelelően levonja. Az éves jövedelemadó-határozat szerinti minden további jövedelemadó-befizetés a nyertest terheli. Az odaítélt nyeremény nem váltható be, és annak megfelelő értéke pénzben nem kereshető. Ha a nyeremény értéke meghaladja a 42 eurót, akkor a nyeremény értékének 25%-ának megfelelő adóelőleget is számítanak. A 42 eurót meghaladó nyeremény átvétele esetén a nyereményjáték szervezője kiszámítja és megfizeti a jövedelemadó-előleget. Az éves jövedelemadó-határozat szerinti minden további jövedelemadó-befizetés a nyertest terheli.
 8. SZERVEZŐ FELELŐSSÉGE
  A szervező nem vállal felelősséget: az online szolgáltatás nem működőképességéért, amely az ellenfél hálózatának meghibásodásából, áramkimaradásból vagy egyéb olyan műszaki problémából ered, amely átmenetileg megzavarhatja a szolgáltatást. a szolgáltatás igénybevétele, bármilyen
  hogy a résztvevő viseli a nyeremény felhasználásának minden következményét a nyereményjátékban való részvétel miatt.
 9. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME
  A Szervező, mint a személyes adatok kezelésének kezelője tiszteletben tartja a nyereményjátékban résztvevő magánszféráját, és vállalja, hogy a nyereményjáték során tudomására jutott személyes adatokat gondosan kezeli, és azokat a személyes adatok védelméről szóló törvénynek megfelelően. Az egyéni nyereményjáték résztvevőjének kifejezett hozzájárulása nélkül a személyes adatokat harmadik félnek nem továbbítjuk, és más célra nem használjuk fel, mint kizárólag a nyereményjáték teljes körű sikeres lebonyolítása, mintavétel, felmérés szükségletei. és az adatok statisztikai feldolgozása, a szolgáltatások igénybevételének meghatározásához, a kínálat és a szegmentálás módosításához, piackutatáshoz, a kínálatról, újdonságokról, előnyökről való tájékoztatáshoz.
  A nyereményjáték résztvevője lehetővé teszi, hogy a Szervező, mint a személyes adatok gyűjtése a személyes adatok védelméről szóló törvény (Országos lapok) szerinti nyereményjáték lebonyolítása céljából átadott személyes adatok gyűjtésének kezelésére, karbantartására és feldolgozására. RS sz. 86/04 és 67/07).
  A személyes adatok kezelése során minden egyes résztvevőnek lehetősége van a személyes adatfelvételben szereplő személyes adatok áttekintésére, felülírására, másolására, kiegészítésére, helyesbítésére, zárolására és törlésére, vonatkozó előírásokkal.
  A szervező garantálja, hogy a személyes adatok az adattárolási igény megszűnését követően, illetve a nyereményjáték résztvevőjének kérésére törlésre kerülnek., hogy adatait a médiában közzétegyék, amennyiben a díjat átveszi.
 10. VÉGSŐ MEGRENDELÉS
  A szervező fenntartja a jogot a szabályok megváltoztatására, ha ezt technikai vagy kereskedelmi jellegű okok, vagy a nyilvánosság részéről megkövetelik. A nyereményjáték minden változásáról és újításáról a szervező a miravila.it, miravila.hr és miravila.hu közösségi oldalakon közzétett bejegyzések útján tájékoztatja a résztvevőket. A nyereményjáték szabályzata elérhető a honlapon LINK A SZABÁLYZAT KÖZZÉTÉTELÉRE VONATKOZÓ OLDALRA, de további információért az instagram miravila.it, miravila.hr és miravila.hu címekre is írhatnak az érdeklődők.
 11. EGYÉB
  A jelen Szabályzat egyes pontjainak értelmezéséért kizárólag a Szervező a felelős, aki egyéni véleményekre és egyéb jogi ügyekre ügyvédet jelöl ki és felhatalmaz. A bizottság munkájában és a játék lebonyolításában felmerülő hibákat a szervező időben és a jó üzleti gyakorlatnak megfelelően kijavítja. Jelen szabályok súlyos megsértése esetén a Szervező a nyereményjátékot teljes egészében törölheti és megfelelő korrekciókkal megismételheti. Jelen szabályzat az elfogadás napjától érvényes, és a nyereményjáték időtartama alatt a pályázatban résztvevők rendelkezésére áll. A Szervező a nyereményjátékban való részvétel szabályait és feltételeit módosíthatja. Vállalja továbbá, hogy minden szabályváltozásról megfelelő módon és helyen értesíti a felhasználókat.

Ljubljana, 2023. szeptember 19.